Παρά την προσπάθειάν του, ο ΟΡΦΕΥΣ δεν κατάφερε να φέρει στον κόσμον της ύλης και των αισθήσεων την ΕΥΡΥ-ΔΙΚΗΝ!!….

Και στην πλατύστερνην γαίαν έκτοτε βασιλεύει το άδικον χωρίς την δικήν της ΕΥΡΕΙΑ παρουσία!!….
Τα πάντα τελούν υπό το καθεστώς της αδικίας, μέχρι…..
Μέχρι να ακουσθεί πάλι η λύρα της νέας δονήσεως και να συνεναίσει ο ΖΕΥΣ!!…
Και τότε η ΕΥΡΥ-ΔΙΚΗ, σύλλεκτρος του ΟΡΦΕΩΣ, του συντονίζοντος δια της λύρας την συμπαντικήν αρμονίαν επί της γης, θα επανακάμψει μεγαλοπρεπώς, διά να επιβάλει την τάξιν στο χάος της Α-ΔΙΚΙΑΣ!!!…..

 

6/8/2014
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

Orfeus-300x277