ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ!
«Μήπως είναι καιρός να κατανοήσουμε πως, χωρίς την μετάλλαξι της πυραμιδικής (Δ) δομής οργάνωσης του δεσποτικού καθεστώτος εξουσίας και κατοχής (ΔΚΕΚ), που προωθεί την βία και τον μαρασμό, δεν είναι ποτέ δυνατόν να δούμε διαφορετικά αποτελέσματα;
Οι αρχές και οι θεσμοί της ελληνικής πολιτείας, όπως και κάθε αληθινής πολιτείας, χρειάζονται την σφαιρική δομή εσωτερικής λειτουργίας μιας Ελληνοπρεπώς Δομημένης Έλληνικής Εταιρίας «ΕΔΕΕ»